Er du forelder og har en sak der det er engasjert en sakkyndig psykolog?

Det å ha en pågående sak hvor det skal gjøres en sakkyndig utredning kan oppleves svært stressende. Erfaringsmessig lurer mange foreldre på hva en sakkyndig egentlig ser etter. En sakkyndig psykolog vil aller mest ønske å få hjelp fra deg til å forstå hvordan barnet ditt tenker, føler og opplever sin verden.

Den beste du kan gjøre i forkant er derfor å bruke tid til å observere barnet ditt og hvordan du samhandler med barnet.

Har du vært eller er du bekymret for barnets utvikling?

Hva trenger barnet ditt? 

Hva er vanskelig for ham/henne? 

I hvilke situasjoner oppstår det konflikt? 

Når blir barnet redd, lei seg eller sint? 

Hva gjør du som hjelper og hva gjør du som ikke hjelper? 

Hvilke situasjoner mestrer du og i hvilke situasjoner kommer du til kort?

Som sakkyndige psykologer er vi opptatt av om du kan klare å sette deg inn i andres perspektiv og reflektere over eget bidrag til de utfordringene som har oppstått. Selv om du har levd under vanskelige forhold, vil refleksjoner rundt dette kunne hjelpe oss å forstå hvordan både ditt og barnets liv kan bli bedre i tiden fremover.

Når vi er på hjemmebesøk, observerer vi samspillet mellom barn og foreldre. Det vi i hovedsak ser etter er strukturen i familien, stemningen i hjemmet og hvordan barnet blir sett og møtt i konkrete situasjoner. Ingen foreldre er perfekte og målet er ikke å se det perfekte samspill. 

I saker etter barneloven møter vi foreldre i konflikt. Konflikten har ofte vart lenge, og det å stå i en konflikt med en tidligere partner er krevende og gjør oss ofte til dårligere foreldre enn det vi helst ønsker å være.  Konflikt mellom foreldrene er den faktoren som påvirker barn mest etter et samlivsbrudd. Demping av konflikten er derfor sentralt for psykologene. 

I saker etter barnevernloven møter vi foreldre i krise. Det oppleves belastende at det blir stilt spørsmål ved om man er god nok forelder og de fleste opplever dette som krenkende og vanskelig. Som sakkyndig psykolog er vi opptatt av å høre din side av saken og vi har god tid til å lytte. Erfaringsmessig har ofte foreldrene en opplevelse av at de er misforstått og samarbeidsklimaet med barneverntjenesten er anstrengt. Det er de sakkyndige psykologenes oppgave og plikt til å gi en så objektiv og nøytral vurdering av spørsmålene i saken som mulig.