Hvorfor bruke hest i behandlingsarbeid?

Mestring og vekst tilbyr hesteassistert psykoterapi til barn, ungdom og voksne. Erfaringsmessig er bruk av hest i terapi en nyttig og spennende tilnærming i psykologisk behandlingsarbeid. Men hva er det med hesten som gjør at den egner seg til psykologisk vekst og utvikling hos oss mennesker?

Hester har særlig velutviklet evne til å være oppmerksomme på sine omgivelser. De er spesielt vare for kroppsspråk og stemninger, og responderer tydelig i interaksjon med mennesker. I tillegg er hester flokkdyr, de er sosiale, nysgjerrige og oppsøker kontakt. Hesten er svært sensitiv og vi kan lære mye om oss selv i møte med hesten. Når du skal omgås hester, må du forsøke å finne en stødighet i deg selv.

Hvordan du opplever møtet med hestene kan gi utgangspunkt for givende samtaler. Hvordan vise og håndtere engstelse for eksempel? Hvordan oppleve og håndtere nye situasjoner? Hvordan reagerer du på hestenes kroppsspråk? Dette er svært nyttige tema i terapi. I møtet med hesten blir grunnleggende følelser hos oss mennesker synlige på en annen måte enn i terapirommet. Behandlingen er «her og nå». For mange kan det oppleves trygt å ha et felles fokus på noe mer enn seg selv, og ikke minst kan det oppleves godt å møtes ute i et annet miljø enn bare på et kontor. Noen ganger kan det ordløse nærværet med hesten, hvor det verbale vies mindre plass enn tradisjonell terapi, i seg selv kunne være frigjørende og utviklende.

Hesten værer og kan reagere på flere faktorer hos oss mennesker, som for eksempel stressnivå. Dersom et barn kommer til en hest med en aggressiv holdning, vil hesten mest sannsynlig vende seg bort og ikke ønske å være del av samspillet. Det gir muligheter til å jobbe med barnets fremtoning og aggresjon ved at hesten blir en «tredjepart» som er enklere å samtale omkring enn en avvisning fra et menneske. Erfaringsmessig vil barnet kunne få en raskere tilgang til å «tune seg inn» på omverden og hverandre, ved bruk av det vi lærer med hestene. Årsaken til en aggresjon, enten det er redsel for tilknytning, frykt for avvisning eller annen forsvarsmekanisme kommer lettere til syne og kan arbeides med konkret. Målet er ikke å fjerne eventuell aggresjon eller følelser av frykt og skam, men å finne ut hva som ligger bak følelsene, utforske og utvide perspektivet og møte det sammen i øyeblikket.

I løpet av livet vil mange av oss trenge litt ekstra hjelp, støtte og veiledning eller finne motivasjon til endring. Hesten kan bidra i dette arbeidet ved at den gir oss tilbakemeldinger på den vi er, uten at vi trenger å gå i forsvar for andres ord og meninger. Hesteassistert psykoterapi forutsetter i stor grad terapeutens kompetanse til å kunne gripe de autentiske øyeblikkene til videre refleksjon, samt å se overføringsverdier til klientens hverdagsliv.

Vår oppgave er å være bevisst på den andre som aktør i eget liv og bidra til faglig støtte og veiledning. En viktig forankring hos oss er å ha tro på den andre sine særegne ressurser og muligheter til å finne løsninger og få til endring. Med denne økte bevisstheten kan vi sammen gå inn i vanskelige samtaler ut fra det vi har opplevd i møtet med hetsen. Inkludering av hest i terapien skal være nært knyttet til realitetene i klientens daglige liv og egen opplevelse av utfordringer og behov.

Mange av oss har lav bevissthet om kroppsspråket vårt, men sammen med hestene er man nødt til å bli mer oppmerksom. Det blir helt nødvendig å være oppriktig til stede. Hesten er en likeverdig, men også spesielt viktig tredjepart som kan være med å tydeliggjøre språket mellom oss og skape en kongruent kommunikasjon. Terapi med inkludering av dyr kan bidra til å fremme refleksjon og mentaliseringsevne, altså evnen til å forstå seg selv og andre «utenfra».

Et spennende prosjekt vi skal i gang med tilbyr familier workshops med fokus på å bedre familiedynamikken. Det kan være familier som bare vil lære mer om seg selv og styrke forståelsen av hverandre og samholdet i familien, eller det kan være familier med utfordrende omsorgsoppgaver, eller der et av familiemedlemmene har fysiske eller psykiske helsemessige utfordringer som påvirker familien. Sammen med hestene tar det ikke lang tid før gruppedynamikk kommer til syne. Det kan være både motiverende, lærerikt og spennende for familier.