Hjelp til familier der barnet har utviklingsmessig funksjonshemming

Vi i Mestring og vekst har et dypt engasjement for mennesker med utviklingsmessig funksjonshemming og deres familier. Vi har spesifikk kompetanse innen habiliteringspsykologi og et sterkt ønske om å kunne tilby mer fleksibilitet i møtet med og hjelp til familier med særskilte behov.

Eksempler på utviklingsmessig funksjonshemming kan være autismespekterforstyrrelser, multifunksjonshemming, kroniske sykdommer, tidlig erevervede hjerneskader, utviklingshemming, genetiske syndromer, nevrodegenerative tilstander og medfødte misdannelser. 

Habiliteringspsykologi har som mål om å fremme helse, livskvalitet, mestring og tilhørighet hos personer som har behov for planlagt utvikling. En habiliteringspsykologisk tilnærming retter seg inn mot både pasienten, familien, miljøet og systemet. Målet er å oppnå best mulig helse, funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse. 

Med utgangspunkt i vurdering av den enkelte pasient vil vi fokusere på hjelp til tilrettelegging av utviklingsforløp, støttesamtaler og forebygging av sekundærvansker. Mestring og vekst er et supplerende tilbud, i tillegg til den fastsatte oppfølgingen fra kommune og spesialisthelsetjenesten. Utgangspunktet for vår behandling er å jobbe så nært den enkelte som mulig, i samarbeid med familien, skolen, kommunen og spesialisthelsetjenesten. Livsfaseoverganger fra barn – ungdom – voksen er særlig sårbare faser der behovet for ekstra hjelp og støtte kan melde seg. 

Vi forsøker å være konkrete og med et praktisk fokus. Noen har behov for korte timer, andre har behov for litt lengre tid, noen har behov for timer sammen med familiemedlemmer. Noen ganger er det mest hensiktsmessig å være med en familie i vanlige aktiviteter, for å forstå bedre de utfordringene de står i. Sammen med familier eller miljøarbeider leter vi etter muligheter for økt forståelse og bedring i livskvalitet.